Privacyverklaring

Bij een bezoek aan deze website, als evt. deelnemer of vrijwilliger aan evenement of repetitie, als lid van Vocal Group Lith, als sponsor van VGL of anderszins betrokkene, waarbij u zelf uw gegevens heeft verstrekt aan Vocal Group Lith gaat u akkoord met onderstaande privacyverklaring.

Vocal Group Lith, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

vocalgrouplith.nl

secretaris@vocalgrouplith.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vocal Group Lith verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij evt. kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Bankrekeningnummer e.d.
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de bezoeker via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vocal Group Lith verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@vocalgrouplith.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vocal Group Lith verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen, e-mailen, post te versturen e.d. of betalingen te verwerken, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Vocal Group Lith neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (b.v. een lid van Vocal Group Lith) tussen zit. Vocal Group Lith gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • WordPress en de benodigde plugins (o.a.Akismet Anti-Spam, Contact Form 7, Huge IT Responsive Slider, Jetpack door WordPress.com, MetaSlider, UpdraftPlus – Backup/Restore), om deze website te laten functioneren.
  • Google Drive voor backup website.
  • Hosting2go voor webhosting, SSL-beveiliging, de  bijbehorende mailadressen ect.
  • Deze programma’s en systemen zijn zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de EU-privacywetgeving en normen. Vocal Group Lith verzamelt zelf geen gegevens, houdt geen statistieken cookies e.d. bij om (privacy) informatie te gebruiken of te verkopen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vocal Group Lith bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens,   Naam, mailadres en evt. telefoonnummer t.b.v. contact-en-informatie uitwisseling.
Deze gegevens worden bewaard zolang er met regelmaat informatie wordt uitgewisseld voor o.a. optredens, sponsoring of bij lidmaatschap.
Contact gegevens van oud-leden en Ere-leden worden bewaard voor lustrum-evenementen en evt. reunie-festiviteiten.
Deze gegevens kunnen op verzoek verwijderd worden.
Bij aanvang lidmaatschap gaat een lid akkoord met onze statuten, de daarin opgenomen privacy-verklaring en bijbehorend addendum, welke dan verstrekt zullen worden.
Via het contact formulier op deze website kan evt. contact worden opgenomen, daarna verloopt het contact via een lid van Vocal Group Lith. Met het verstrekken van uw N.A.W.-gegevens, email-adres, telefoonnummer en evt. andere privacy gevoelige informatie via het contactformulier op deze website of evt. via mail, persoonlijk en/of telefoon contact, gaat u akkoord met het gebruik van de deze gegevens door Vocal Group Lith.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vocal Group Lith deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vocal Group Lith gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vocal Group Lith en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  secretaris@vocalgrouplith.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vocal Group Lith wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vocal Group Lith neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@vocalgrouplith.nl